Algemene Voorwaarden van de VOF Wetterwille, gevestigd te Mijdrecht gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te ’s-Gravenhage. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Zwemschool Wetterwille en u als ouder/verzorger van het kind dat ingeschreven. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door de directie van Zwemschool Wetterwille schriftelijk zijn bevestigd.
2.1 Uw online aanmelding via https://wetterwille.zwemscore.nl, zal na betaling van het inschrijfgeld worden verwerkt. De hoogte van het inschrijfgeld staat vermeld op de website. U kunt het inschrijfgeld betalen via ideal of overmaken op Reknr: NL64 RABO 01071.77.501 t.n.v. Wetterwille te Mijdrecht o.v.v. de naam van uw kind. 2.2 Bij de start van de lessen verleent u een automatische machtiging aan Zwemschool Wetterwille om vanaf de start van de zwemles het lesgeld van het door u opgegeven bank- of rekening nummer te schrijven. Het lesgeld wordt per kwartaal en altijd op vaste momenten in het jaar geïncasseerd. Nml. In week 1, week 14, week 27 en in week 40. Privélessen en het A-totaal pakket zal middels facturen binnen 14 dagen na de datum door Zwemschool Wetterwille verzonden factuur dienen te worden voldaan. Als het kind wordt uitgenodigd voor het proefzwemmen zal er examengeld worden geïncasseerd. 2.3 Zwemschool Wetterwille verzorgt de lessen het hele jaar door met uitzondering van landelijk vastgestelde feestdagen en de zomervakantie. De gemiste lessen in de zomervakantie zal in mindering worden gebracht op de contributie. U zult tijdig informatie ontvangen over de lessen die niet doorgaan. Dit zal gebeuren per mail. 2.4 Betaling verloopt via automatische incasso. In specifieke gevallen kan in overleg een uitzondering gemaakt worden waarbij administratiekosten in rekening worden gebracht. 2.5 Bij een geweigerde automatische incasso of bij het niet tijdig hebben ontvangen van het lesgeld ontvangt u als ouder/verzorger een factuur. Hiervoor zullen administratiekosten in rekening worden gebracht. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 7 dagen na datum van de door Zwemschool Wetterwille verzonden factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de betaling niet binnen 7 dagen na de datum van de door Zwemschool Wetterwille verzonden factuur is ontvangen, verkeert de opdrachtgever in verzuim en volgt een herinnering met een betalingstermijn van 5 dagen. Indien betaling niet binnen deze termijn is voldaan zal Zwemschool Wetterwille het kind de toegang tot de volgende les weigeren. 2.6 Bij betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan niet worden deelgenomen aan de zwemlessen en het proef-/diplomazwemmen. 2.7 De directie behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling en/of storneren van het lesgeld derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. Alle met de incasso gemoeide kosten, met inbegrip van buitengerechtelijke kosten komen ten laste van u als ouders/verzorgers van het kind wat deelneemt aan de zwemlessen.
Opzegging kan geschieden per mail of aangetekend schrijven. De opzegtermijn bedraagt ten minste 1 kalendermaand ingaande per de 1e van de eerstvolgende maand. Bij opzegging dient het Easy Swim pakje door ouders/verzorgers worden ingeleverd. Indien het pakje niet wordt ingeleverd zal Zwemschool Wetterwille €49,95 in rekening brengen bij ouders/verzorgers.
4.1. Uitsluiting van deelname aan de lessen kan plaatsvinden indien aan één van de volgende regels niet wordt voldaan: indien er structureel te laat aan het bad klaar wordt gestaan voor de les; indien het gedrag van ouders/verzorgers of het kind het lesgeven aan de overige kinderen /deelnemers belemmerd; indien de aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice structureel worden genegeerd of niet worden geaccepteerd. 4.2 Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen kan tevens plaatsvinden indien (herhaaldelijk) blijkt dat betalingen niet op afgesproken datum wordt ontvangen door ouders/verzorgers.
5.1 Zwemschool Wetterwille spant zich in om alle lessen met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voor te bereiden en te geven. 5.2 Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving te worden vermeld. Alleen dan kan de zweminstructeur/-ice bij het lesgeven rekening houden met deze zaken. Zwemschool Wetterwille is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s. 5.3 In het belang van de veiligheid dienen de huisregels op de betreffende locatie te worden opgevolgd. 5.4 De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider en het kind dienen de aanwijzingen van het dienstdoende personeel te allen tijde op te volgen. Zij dienen zich tevens te houden aan de op borden aangegeven geboden en verboden. 5.5 Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van de huisregels, kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemles van het kind zonder dat u aanspraak kunt maken op restitutie van het reeds betaalde lesgeld. 5.6. Bezoekers met een geestelijke- en/of lichamelijke handicap of functiebeperking, welke gevolgen ten aanzien van de veiligheid met zich mee kunnen brengen, dienen dit bij de lesgever te melden. 5.7 Zwemschool Wetterwille werkt op alle locaties middels de zwemlesmethode met Easy Swim pakjes. Deze ontvangt u altijd nieuw op de 1e zwemles. In het kader van veiligheid en verantwoordelijkheid is het niet toegestaan om te zwemmen met een pakje elders verkregen, zowel nieuw dan wel tweedehands. Het kind ontvangt bij de eerste les een Easy Swim pakje in bruikleen. Het Easy Swim pakje blijft in bezit van Zwemschool Wetterwille. Bij opzegging dient het Easy Swim pakje worden ingeleverd. Wordt het pakje niet terug gegeven aan Zwemschool Wetterwille zal er €49,95 in rekening worden gebracht.
6.1 Bij incidenteel verzuim zoals bij griep, korte vakanties en verjaardagen e.d. ontvangt u geen lesgeld retour, maar kan er via www.wetterwille.zwemscore.nl uiterlijk 2 uur voor de les online worden afgemeld. Wanneer een les door ouders/verzorgers wordt afgemeld zal deze als gemiste les worden geregistreerd in het Leerlingvolgsysteem en bijgeschreven als inhaalles. 6.2. Bij langdurig verzuim is het mogelijk om in overleg met Zwemschool Wetterwille een regeling te treffen.
7.1 Het afzwemmen vindt plaats in een daarvoor geschikt zwembad wat voldoet aan gestelde eisen, dit zwembad kan afwijken van de locatie waar de lessen worden verzorgd.
8.1 Indien Zwemschool Wetterwille aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag en de gevallen waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Zwemschool Wetterwille uitkeert. 8.2 Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Zwemschool Wetterwille niet tot uitkering overgaat, dan is Zwemschool Wetterwille jegens kind en ouders/verzorgers nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag door ouders/verzorgers van het kind verschuldigde contributie gedurende een jaar. 8.3 Zwemschool Wetterwille kan in ieder geval nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het kind en/of ouders/verzorgers door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zaken lijdt of voor schade die het gevolg is van het staken van een sportactiviteit of evenement of die het gevolg is van het verbieden van een bepaalde sportactiviteit of evenement door Zwemschool Wetterwille. 8.4 Ouders/verzorgers zijn jegens Zwemschool Wetterwille aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik van de accommodatie door het kinds toedoen wordt veroorzaakt. 8.6 Zwemschool Wetterwille is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ouders/verzorgers/begeleiders/meekomende andere kinderen lijden in de leslocatie voor/tijdens en na de zwemlessen van het kind en is nimmer aansprakelijk voor schade die voorgenoemden ondervinden tijdens de reis van en naar de zwemlocatie. 8.7 Het kan voorkomen dat door onderhoud, technische storingen of andere activiteiten in het bad geen zwemlessen mogelijk zijn. In dit geval zal Zwemschool Wetterwille haar uiterste best doen om aan haar inspanningsverplichtingen te voldoen. Indien er door overmacht geen lessen kunnen worden gegeven op (één van) de leslocatie(s), kan Zwemschool Wetterwille daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
9.1 Bij het afzwemmen voor A vindt alleen restitutie plaats van lesgeld na opzegging met inachtneming van de genoemde opzegtermijn van 1 kalendermaand zoals genoemd in art. 3. Teveel betaald lesgeld voor A zal verrekend worden met het lesgeld voor de B-lessen. 9.2 Bij uitsluiting van deelname aan de lessen hebben kind/ouders/verzorgers geen recht op teruggave van reeds betaald lesgeld. 9.3 Bij het door overmacht geen doorgang vinden van lessen als gevolg van het onbruikbaar zijn van (één van) de leslocatie(s), vindt er van de lopende (kwartaal)periode geen restitutie van het lesgeld plaatst. 9.4 Inschrijfgeld wordt nooit gerestitueerd.
10.1 Als overmacht gelden alle omstandigheden die Zwemschool Wetterwille redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen. 10.2 In geval van overmacht is Zwemschool Wetterwille gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschorting van de verplichtingen voor de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden. Zwemschool Wetterwille zal zich redelijkerwijs inspannen tot het aanbieden van alternatieven mochten zich overmachtssituaties voordoen.
11.1. Zwemschool Wetterwille heeft graag een open relatie met u. Vragen, suggesties, opmerkingen, klachten en/of problemen kunt u melden aan de directie van Wetterwille via telefoon 06-14314342 of mail info@zwemschoolwetterwille.nl .
12.1 Zwemschool Wetterwille voldoet wat betreft de omgang met privacygevoelige gegevens aan de wet Algemene verordening gegevensbescherming en zal deze gegevens alleen gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de zwemlessen van het kind. Zwemschool Wetterwille levert geen privacygevoelige informatie aan derden. 12.2 Tijdens de zwemlessen of bijzondere evenementen zoals het diplomazwemmen kan het voorkomen dat er foto’s, video’s of televisieopnames gemaakt worden van kind(eren). Deze foto’s worden gebruikt voor publicatie op onze website, facebookpagina of het illustreren van onze publicaties. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit schriftelijk of via mail aangeven.
13.1. De directie van Zwemschool Wetterwille behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Ook hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht. 13.2. Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden van Zwemschool Wetterwille, zijn wij gemachtigd om per direct de zwemles te beëindigen.
14.1. Middels uw digitale aanmelding verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.
Persoonlijke gegevens Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.
Uw gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden. U kunt dit zien doordat er voor het webadres van zwemscore een groen slotje staat en 'https'.
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relatie of voor het versturen van door u aangevraagde informatie. Wij zullen uw gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden.
Door het inzenden van uw gegevens geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens zoals hierboven beschreven staat bij 'doeleinden van de gegevensverwerking'.
Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in ons klantbeheersysteem. Als een overeenkomst eindigt dan verwijderen wij de persoonsgegevens na 12 maanden uit ons klantbeheersysteem, tenzij er van rechtswege een bewaarplicht geldt zoals voor contracten.
Wij proberen te allen tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U heeft als betrokkene het recht om een verzoek in te dienen om de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan info@zwemschoolwetterwille.nl. Conform de AVG zullen wij het verzoek in behandeling nemen.
Wij behouden ons het recht voor, echter conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.
Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u hier toch vragen over hebben of over onze privacyverklaring in het algemeen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@zwemschoolwetterwille.nl